Publiczne Przedszkole w Daniszynie

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z przedszkolnego placu zabaw.
 2. Określone w regulaminie zasady mają zapewnić pełne bezpieczeństwo przebywającym na placu zabaw dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi, jest dyrektor Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego

§ 2.

 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
 2. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola w wieku od 3 do 6 lat.
 3. Z urządzeń zabawowych dzieci korzystają pod opieką osób dorosłych.
 4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 7  lat.
 5. Pobyt dzieci na placu zabaw z uwagi na bezpieczeństwo, wymaga stosowania się do następujących reguł:
  1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  1. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
  1. zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  1. zaśmiecania terenu,
  1. niszczenia roślinności,
  1. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  1. zakłócania spokoju i porządku publicznego, palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
  1. wprowadzania zwierząt,
  1. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  1. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

Bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw

§ 3.

 1. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz pomoc nauczyciela i woźne przedszkola pełniące opiekę nad dziećmi.
 2. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoc nauczyciela, woźna mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego urządzeń i zabawek należy zgłosić dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 4. Obowiązkiem wychowawców jest omówić z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz zasady z bezpiecznego korzystania z urządzeń w ogrodzie.
 5. Nauczyciele zobowiązani są wymagać od dzieci konsekwentnego przestrzegania zasad.
 6. Pod żadnym pozorem na placu zabaw dzieci nie mogą pozostać bez opieki.
 7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wjazdowa powinna być zamknięta.
 8. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, oraz zawody.
 9. Przed wyjściem z dziećmi do ogrodu przedszkolnego należy sprawdzić ubiór dziecka.
 10. W słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 11. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 12. Odbiór dziecka z placu zabaw rodzice jest możliwy tylko przez rodziców lub osoby upoważnione.
 13. Nauczyciel nie wydaje dziecka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub co do których jest takie przypuszczenie.
 14. Z chwilą odbioru dziecka jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
 15. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola lub nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 4.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, oraz rodziców.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola

                                                                         01.09.2020r.