Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie związane z wirusem COVID 19

Szczegółowe zasady obowiązujące w przedszkolu w okresie zagrożenia
wirusem COVID 19

Podstawa prawna:

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567

Rozdział I

 1. Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Publicznego Przedszkola w Daniszynie. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 • Zakres procedury:  Niniejsze procedury bezpieczeństwa obowiązują na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 i obowiązują wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola w Daniszynie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 1. Odpowiedzialność
 2. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor przedszkola.
 3. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przekazanie jej w formie elektronicznej oraz papierowej do podpisania.
 4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 5. Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00.
 7. Zgodnie z wytycznymi GIS powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2m2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .
 8. Rodzic, który zadeklarował obecność dziecka w przedszkolu otrzyma drogą mailową obowiązujące w przedszkolu procedury bezpieczeństwa oraz niezbędne do podpisania oświadczenia, które należy dostarczyć do przedszkola. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń dyrektor dokona weryfikacji dokumentów i poinformuje rodziców o możliwości uczęszczania dziecka do placówki.
 9. W przedszkolu dzieci, ani pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 10. W okresie panującej pandemii w przedszkolu nie ma mycia zębów.
 11. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 12. Niezbędne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki znajdują się na tablicy ogłoszeń przy wejściu i w biurze dyrektora.
 13. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
   z pomieszczeń przedszkola, sprzętów, zabawek znajdujących się    w przedszkolu;
  1. Płyn do dezynfekcji rąk – w wiatrołapie-wejściu do budynku, szatni, w łazienkach dla pracowników, w bloku żywieniowym, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki;
  1. Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawic;
  1. Pomieszczenie (IZOLATORIUM) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. W pomieszczeniu umieszczono maseczki, fartuch, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 14. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
 15. Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
 16. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora godziny.
 17. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
 18. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
 19. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.
 20. W pomieszczeniu (np. socjalnym/gospodarczym) może przebywać maksymalnie jedna osoba.
 1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
 2. Łazienki przedszkola, miejsca wejść do budynku wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji i  umycia rąk lub założenia rękawiczek gumowych, ochronnych. 
 4. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci.
 5. Mycie rąk oraz dezynfekcja rak  powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk oraz dezynfekcji rak. 
 6. Instrukcja mycia rąk i dezynfekcji wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach oraz w wyznaczonych miejscach do dezynfekcji rak.
 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
 2. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.
 3. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem przedszkola.
 4. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w składziku środków do sprzątania.
 5. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby
 2. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
 3. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
 4. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
 5. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

Rozdział II

 1. Obowiązki Organu prowadzącego przedszkole- Gminy Ostrów Wielkopolski
 1. Pomóc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych. 
 2. Zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 3. W razie potrzeby zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 
 4. Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia. 
 5. Zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 • Obowiązki dyrektora
 1. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Przekazuje personelowi niezbędne informacje dotyczące procedur, obowiązków i zagrożeń wynikających z możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia. 
 5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 6. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 7. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 8. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 9. Skutecznie informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej i strony internetowej przedszkola.
 10. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie     z powierzonymi im obowiązkami;

Rozdział III

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. Dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozownikach,

c. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

d. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Informować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych u siebie oraz u dzieci;

4) W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

5) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurach bezpieczeństwa.

 1. Obowiązki nauczyciela, nauczycielu:
 2. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
 3. Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 
 4. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 5. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować. 
 6. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 7. Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk . Przypominaj i dawaj przykład. 
 9. Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 10. Zachowaj dystans min. 1,5 m od współpracowników
 11. Stosuj środki ochrony osobistej (w określonych sytuacjach) otrzymanych od pracodawcy:

– maseczki ochronne

-rękawiczki

-fartuchy nieprzemakalne z długim rękawem 9 w razie potrzeby

-płyny dezynfekcyjne

 1. Ogranicz do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.
 2. Powiadom natychmiast dyrektora o zaobserwowaniu podejrzenia choroby u dziecka lub u siebie.
 3. W ciągu dnia oraz w czasie przyjęcia dziecka na salę zmierz dzieciom i sobie temperaturę ciała, o temperaturze dziecka lub swojej powyżej 37 st. C powiadom dyrektora przedszkola.
 4. Przypilnuj by przed opuszczeniem przedszkola dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.
 5. Nauczyciele nie noszą biżuterii w placówce – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 6. Dokładnie zapoznają się i zobowiązują do bezwzględnego przestrzegania obowiązków nauczyciela w czasie pandemii COVID-19.

2. Obowiązki pomoc nauczyciela:

 1. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których skutecznie nie można dezynfekować, jak np. dywan, kocyki, poduszki, pluszowe zabawki, lalki, wózki, puzzle, książki, drobne elementy itp.
 2. Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie chciało skorzystać z tego przedmiotu;
 3. Dba o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. Wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 5. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; na bieżąco dezynfekuje toalety –  po każdym skorzystaniu przez dzieci.
 6. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac porządkowych dokumentuje w karcie monitorowania prac porządkowych
 7. Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 8. Czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 9. Dokładnie zapoznaje się ze swoimi obowiązkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania –
 10. Obowiązki Kucharza i intendentki
 11. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 12. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 13. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 14. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty                 i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 15. Podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez dokumentowanie ich w odpowiednich rubrykach karty monitorowania
 • Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.  
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu (w środku), którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola,  odpowiednio zabezpieczony towar odbierany jest przez intendentkę w drzwiach wejściowych.
 • Intendentka, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada fartuch, rękawiczki oraz maseczkę ochronną . Po wniesieniu produktów do przedszkola wyrzuca rękawiczki i  wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Obowiązki Sprzątaczka : ( ½ etatu)
 • po przyjściu wszystkich dzieci myje i dezynfekuje drzwi wejściowe, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie na korytarzu oraz w szatniach dziecięcych;
 • po powrocie dzieci z placu zabaw myje i dezynfekuje drzwi i klamki oraz powierzchnie płaskie;                                                                                           
 • po każdym dniu myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach; dezynfekuje klawiatury i myszki komputera, telefon, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, myje i dezynfekuje łazienki i toalety oraz sprząta i dezynfekuje gabinet dyrektora i intendenta, pomieszczenia  gospodarcze i socjalne.
 • podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez dokumentowanie ich w odpowiednich rubrykach karty monitorowania –Pracownicy obsługi dokładnie zapoznają się ze swoimi obowiązkami zobowiązują się do ich przestrzegania
 • Obowiązki rodzica
 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w rozdziale II pkt. 3 stosowne OŚWIADCZENIE
 2. Rodzicu,  aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
 3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
 4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5.  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 6. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
 7. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 8. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 9. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Rozdział IV

 1. Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu:
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 5. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie  W sali dzieci młodszych może przebywać pomoc nauczyciela. 
 6. W grupie może przebywać do 25 dzieci. ( sala „pracowite pszczółki” 25 dzieci+2 osoby dorosłe; sala „Mądre Sówki”: 25 dzieci + 2 osoby dorosłe.  W uzasadnionych przypadkach może przebywać sprzątaczka/intendentka, która ma przydzielona salę do utrzymywania czystości
 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5  m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.
 8. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
 9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (pulki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 10. W sali założyć pudło/skrzynie/worek na zabawki użyte przez dziecko i egzekwować od dzieci odkładanie użytych zabawek w wyznaczone miejsce, co umożliwi i ułatwi ich dezynfekcję  
 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  1. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 13. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 14. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady-1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. ( nie dotyczy rodzeństwa przychodzącego razem do przedszkola)
 17. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 18. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 20. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 21. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 22. Rekomenduje się zakup termometru  bezdotykowego (minimum 1 termometr na 1 grupę).
 23. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 24. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od Innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 25. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 26. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 27. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).
 28. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 29. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.( za uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik)
 30. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie przy wejściu do przedszkola zakrywali usta i nos,  dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne (Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie)
 31. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 32. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem.
 33. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 34. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 35. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 36. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 3. Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

Rozdział V

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

  1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  1. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  1. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 • Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, te w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu I skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         ………………………………….

                                                                                                           /podpis dyrektora/

Załącznik

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż przed przystąpieniem do pracy w okresie zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 zapoznałam się z:

 • Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia;
 • Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem

COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie; 

 • instrukcjami mycia i dezynfekcji rąk oraz sal i zabawek dzieci, przyjmowania posiłków.

2. Oświadczam, iż jestem świadoma/y czynników zarażenia i zobowiązuję się do przestrzegania w/w procedur. 

3. Oświadczam, że jestem świadoma/y tego, że działania podjęte przez dyrektora placówki oraz organ prowadzący są zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN i mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID-19, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażenie i dlatego nie będę wnosić skarg i zażaleń w przypadku zakażenia do dyrektora ani do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego  z obecnej sytuacji w kraju.

4. Oświadczam, że jestem zdrowy/a i nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji domowej, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura).

………………………………….

Data i podpis pracownika

KLAUZULA DO WIADOMOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Daniszynie

z siedzibą: Daniszyn127B, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2.

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez tel. 531-641-425 lub e-mail: inspektor@osdidk.pl
 • Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych oraz podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

Załącznik

Obowiązki nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi podczas pandemii Covid–19

Nauczyciel:

 1. Wchodzi i wychodzi z przedszkola wejściem głównym.
 2. Pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu .
 3. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
 4. Nie organizuje wyjść poza teren placówki. 
 5. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, po zakończeniu zajęć musi oddać do dezynfekcji. 
 6. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach.
 7. Po każdym posiłku oraz pracach stolikowych pilnuje, aby pomoc nauczyciela umyła wodą z mydłem blaty stolików dzieci.
 8. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje  przykład. 
 10. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 11. Pilnuje, by przed opuszczeniem przedszkola dziecko załatwiło swoje potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy (aby wyeliminować możliwość powrotu dziecka)
 12. Zachowuje dystans min. 1,5 m od współpracowników.
 13. Ogranicza  do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych – tylko w przypadku konieczności skorzystania z toalety.
 14. Natychmiast powiadamia dyrektora o zaobserwowaniu podejrzenia choroby u dziecka lub u siebie.
 15. W razie zauważonych symptomów chorobowych mierzy dzieciom ewentualnie  sobie temperaturę ciała, o temperaturze dziecka lub swojej powyżej 37,5  st. C powiadamia dyrektora przedszkola.

Zapoznałam się i zobowiązuję się do stosowania

………………………………………………

                                                                                           Data i podpis nauczyciela                 

Załącznik

Obowiązki pomocy nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi podczas pandemii Covid – 19

Pomoc nauczyciela:

 1. Wchodzi i wychodzi z przedszkola wejściem głównym.
 2. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (pluszowe zabawki, wózki, książki, puzzle).
 3. Każdorazowo po wykorzystaniu przyborów sportowych dezynfekuje je.
 4. Po każdym posiłku oraz pracach stolikowych myje wodą z mydłem blaty stolików dzieci.
 5. Myje, dezynfekuje zabawki i przedmioty, którymi bawiło się dziecko.
 6. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, na bieżąco dezynfekuje toalety – po każdym skorzystaniu przez dzieci.
 7. Podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez wpisanie w odpowiednie tabele.
 8. Zachowuje dystans min. 1,5 m od współpracowników.
 9. Ogranicza  do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.
 10. Natychmiast powiadamia dyrektora o zaobserwowaniu podejrzenia choroby u dziecka lub u siebie.
 11. Odpowiada za odizolowanie dziecka w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów.
 12. Dokładnie sprząta i dezynfekuje pomieszczenia, w których przebywało dziecko            z podejrzeniem zakażenia.
 13. Przestrzega harmonogramu ułożonego przez dyrektora

Zapoznałam się i zobowiązuję się do przestrzegania

…………………………………………..

Data i podpis pracownika

Załącznik

Obowiązki kucharza podczas pandemii COVID-19

Pracownik kuchni/ kucharz:

 1. Wchodzi i wychodzi z przedszkola wejściem od strony kuchni.
 2. Nie wolno mu kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
  1. w wyjątkowych, wymagających tego sytuacjach z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
 1. Wietrzy pomieszczenie, w którym przebywa, co najmniej raz na godzinę.
 2. Dba o swoje miejsce pracy, myje i dezynfekuje stanowisko pracy w tym szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 3. Podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez wpisanie w odpowiednie tabele.
 4. Zwraca uwagę, aby  często i regularnie myć ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 5. Zachowuje dystans min. 1,5 m od współpracowników
 6. Powiadamia natychmiast dyrektora o zaobserwowaniu u siebie oznak chorobowych.
 7. Przygotowuje nakrycia do posiłków zgodnie z podaną liczbą dzieci.
 8. Przygotowuje gotowe kanapki na śniadanie na zbiorczym talerzu.

Zapoznałam się i przyjęłam do wiadomości

………………………………………..

Data i podpis pracownika

Obowiązki intendenta / sprzątaczki podczas pandemii COVID-19

Intendentka:

 1. Dba o czystość magazynu spożywczego i tylko ona ma tam wstęp. Wydaje towar kucharce, wystawiając go na stolik obok magazynu.
 2. Organizuje dostawy produktów do przedszkola i dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawcy nie wchodzą na teren przedszkola, towar odbierany jest w drzwiach wejściowych.
 3. Podczas odbioru towaru intendentka zakłada fartuch, rękawiczki oraz maseczkę . Po wniesieniu produktów do przedszkola wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe – myje i dezynfekuje opakowanie.

Zapoznałam się i przyjęłam do wiadomości

………………………………………..

Data i podpis pracownika

Sprzątaczka:

 1. Po przyjściu wszystkich dzieci myje i dezynfekuje drzwi wejściowe, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie na korytarzu oraz w szatniach dziecięcych;
 2. Po powrocie dzieci  z placu zabaw myje i dezynfekuje drzwi i klamki oraz powierzchnie płaskie;   
 3. Po każdym dniu myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach; dezynfekuje klawiatury i myszki komputera, telefon, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, myje i dezynfekuje łazienki i toalety, sprząta i dezynfekuje gabinet dyrektora i intendentki, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, myje i dezynfekuje powierzchnie płaskie w salach, szatniach i korytarze ;
 4. Na koniec dnia myje i dezynfekuje drzwi wejściowe, klamki, wyłączniki światła, uchwyty;
 5. W miarę możliwości nie kontaktuje się z pozostałym personelem.
 6. Podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez wpisanie w odpowiednie tabele.

Zapoznałam się i przyjęłam do wiadomości

………………………………………..

Data i podpis pracownika

Pracownik gospodarczy:

            1. Dba o czystość wokół przedszkola, na placu zabaw, kotłowni.

            2. W miarę możliwości nie kontaktuje się z pozostałym personelem.

            3. Myje, dezynfekuje  używane przez dzieci przybory do zabaw (np. piłki, obręcze itp.)

             4. Dezynfekuje poręcze przy wejściu do przedszkola ok. godziny 6.00. 9.00. i na koniec pracy

Zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości

………………………………………..

Data i podpis pracownika

Załącznik

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,

KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DANISZYNIE

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wszelkie procedury, rozporządzenia dotyczące  pobytu dziecka w przedszkolu podczas epidemii Covid-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkoledaniszyn.edu.pl
w zakładce AKTUALNOŚCI – po rozwinięciu zakładki w OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
J

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zarażenia doszło z przyczyny winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników lub dyrekcji przedszkola.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Publicznego Przedszkola w Daniszynie, dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu
w Przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów
z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych
w przedszkolu, np. rysunków.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki poza obiekt przedszkola podczas pobytu w przedszkolu.

10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko pracownikowi przedszkola przy wejściu bądź skorzystać z wejścia dezynfekując ręce i mieć zasłonięte usta i nos. ( 1 rodzic+ dzieci w szatni)

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

12. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

13.  Zobowiązuję się stosować do poleceń dyrekcji i personelu przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.

14.  Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny,
z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą
z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.

15.  Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie
z dzieckiem.

16. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych ·w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w jednostkach oświatowych. 

17. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

Pouczenie

1Art., 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 6. Przepisy § 1 […] Stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

…………………………………………………………………………………………………………….

(data i podpis rodziców/prawnego opiekuna)

KLAUZULA DO WIADOMOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Daniszynie z siedzibą: Daniszyn127B, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez tel. 531-641-425 lub                                                             e-mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych oraz podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

……………………………., ………………………… roku

Miejscowość, data

……………………………………………………………

Nazwisko i imię matki lub opiekunki dziecka

……………………………………………………………

Nazwisko i imię ojca lub opiekuna dziecka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar temperatury ciała dziecka …………………………………… w okresie gdy przebywa na terenie placówki.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych (tj. danych o chorobie dziecka);
 2. w przypadku pomiaru wielokrotnego (np. gdy jest on dokonywany codziennie o tej samej porze) art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozwala placówce na przetwarzanie danych wrażliwych gdy jest to niezbędne:
  1. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
  1. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  1. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

…………………..            …………………..

                                                                                                  podpis matki                      podpis ojca

*Pomiaru temperatury przed wejściem będzie dokonywał pracownik administracyjno-obsługowy/ wyznaczony nauczyciel, w trakcie pobytu/zajęć/konsultacji: wychowawca lub opiekun danej grupy uczniów. Zgodnie z przepisami, że pomiar temperatury wraz z wejściem dziecka do przedszkola nie jest obligatoryjny od 1 września (do ewentualnego odwołania) nie będziemy mierzyć temperatury dzieciom podczas wejście.  Temperaturę dzieciom mierzyć w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.   

Załącznik

KARTA monitoringu

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków

  Data  Zabawki    Klamki  Blaty w Sali i krzesełka  Powierzchnie płaskie  Uwagi  Podpis
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       
       
       
       
       

KARTA monitoringu

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników, klawiatury

DataPoręczeKlamkiWłącznikiklawiaturaPodpis
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
      
      
      
      
      
      
Ważne telefony!

https://www.gov.pl/web/koronawirust                                   https://gis.gov.pl/

1. Sanepid

3

2.Służby medyczne

112

Przyjęłam do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania

31.09.20220r.

https://www.gov.pl/web/koronawirust                                   https://gis.gov.pl/

Przyjęłam do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania