Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Daniszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkoledaniszyn.edu.pl

 Data publikacji strony internetowej:  rok 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono : grudzień 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osobą do kontaktu: Arleta Gorzelana

adres e-mail : ppdaniszyn@interia.pl

numer telefonu: 62-734-84-10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura składania wniosków i skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż  w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Daniszynie

Daniszyn 127B

 63-410 Ostrów Wlkp. 2

Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez 3 furtki zewnętrzne.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne  wejście dla dzieci i rodziców przez szatnię.

Wszystkie drzwi są zabezpieczone zamkiem. Drzwi zewnętrzne są wyposażone
w dzwonek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak jest toalety dla dzieci niepełnosprawnych.

Przed budynkiem są miejsca parkingowe jednak nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych