W tym roku szkolnym kolejny raz realizujemy projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – gazetka dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci;
2) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego – udział w europejskiej akcji „Code Week”;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów – profilaktyka uzależnień cyfrowych;

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe;

Podczas naszych zajęć z dziećmi często pojawia się tzw. kodowanie. Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijają przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.  Dzięki zabawom w kodowanie razem z misiem dodatkowo dzieci rozwijają przygotowanie do czytania .
4 listopada kolejny raz realizowaliśmy 2 moduł tego projektu: „Kodujemy razem z Małym Misiem”.