Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021r. w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

W tym okresie Przedszkole na wniosek rodziców będzie zapewniać opiekę dla:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2) rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,             

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,       

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

          przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i

          porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w

         rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

         społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

     g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.

        48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę

        osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w

        podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12

        marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

       placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych

       ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

     k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2

       ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania

       na terenie tych jednostek

Rodziców, którzy chcą korzystać z opieki prosimy o zwrócenie się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o objęcie ich dziecka opieką